Privacybeleid EDOUARD Couture

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25/05/2018.

Edouard Couture verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u bij ons terecht via mailadres infocouture@edouard.be of via brief aan Edouard Couture, Jozef II-straat 50, 8400 Oostende, België.

 

Verwerkingsdoeleinden

Edouard Couture verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de klanten voor:  

  1. Klanten- en orderbeheer: klantenadministratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie.
  2. Voor het verzenden van direct marketing:
    -  een folder via de post, tweemaal per jaar;
    -  een nieuwsbrief om evenementen aan te kondigen via e-mail, ongeveer 5 maal per jaar.

 

Rechtsgrond van de verwerking

Edouard Couture verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De klant heeft steeds het recht om de toestemming hiertoe in te trekken.

 

Overmaken aan derden

Edouard Couture maakt géén gegevens over aan derden.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en orderbeheer zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking laten beperken. Bovendien heeft de klant het recht om een copie in een gestructureerde en leesbare vorm van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermeld recht uit te oefenen stuurt de klant ofwel een brief naar Edouard Couture, Jozef II-straat 50 te 8400 Oostende, België of een mail naar infocouture@edouard.be.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing via én het ontvangen van een folder per post én een nieuwsbrief via zijn mailadres, of tegen de werking van zijn persoonsgegevens voor één van beide (folder of nieuwsbrief).

 

Klacht

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België, mailadres commission@privacycommision.be.